Drodzy Mieszkańcy,

a szczególnie absolwenci, pedagodzy Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Papierniczego i wszyscy pozostali mający kontakty zawodowe bądź osobiste z założycielami wymienionych jednostek oświatowych ze śp. panem Piotrem Szczurem-Szczurowskim, prosimy o życzliwe zapoznanie się z niniejszym apelem - prośbą.

Pan Piotr Szczur-Szczurowski został powołany na stanowisko dyrektora Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego 1 sierpnia 1954r.

Szkoła ta mieściła się w barakach sprowadzonych w 1946r. z Ziem Odzyskanych więc nauka odbywała się w trudnych warunkach. Toteż z jego inicjatywy wybudowano najpierw internat, a następnie okazały budynek szkoły przy ulicy Mirkowskiej 39. Obecnie funkcjonuje w nim Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta.

Piotr Szczur-Szczurowski był wspaniałym dyrektorem szkoły i funkcję tę sprawował do 1973r. Był wybitnym pedagogiem dbającym o dobre wyniki nauczania i wychowania.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: - krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, - Złoty Krzyż Zasługi, - Złotą Odznakę za zasługi dla województwa warszawskiego, - Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego.

Był Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Powsinie. Mimo groźby więzienia ze strony UB, nie zgodził się na usunięcie wyrytego na nim napisu: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Zmarł w 1975r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Słomczynie. Słomczyn to miejscowość, w której przed wojną i podczas okupacji Piotr Szczur-Szczurowski był kierownikiem Szkoły Powszechnej. Nagrobek, w którym jest pochowany wraz z żoną w wyniku upływu czasu uległ znacznemu zniszczeniu, o czym świadczą załączone zdjęcia.

Photo Photo

Zmarły był osobą bezdzietną i nie mającą bliskiej rodziny w miejscu zamieszkania. Z uwagi na tragiczny wygląd mogiły zachodzi pilna potrzeba gruntowej odbudowy. W związku z powyższym powstało dobrowolne stowarzyszenie „Człowiek Przyjacielem Człowieka”, które ma na celu zatroszczyć się o pamięć Zasłużonych Ludzi w naszej gminie.

Bez wątpienia taką osobą jest śp. Piotr Szczur-Szczurowski. Był nie tylko założycielem, pedagogiem, osobą bardzo aktywną społecznie ale człowiekiem podającym rękę ludziom znajdującym się w potrzebie, a absolwenci i liczne grono pedagogiczne pamiętają Go, że otaczał ich zawsze przyjaznym, ojcowskim stosunkiem.

Założyciele stowarzyszenia serdecznie proszą o życzliwe i refleksyjne potraktowanie naszego apelu i danie wyrazu w postaci przekazania cegiełki na odbudowę omawianego nagrobka.

W tym celu stowarzyszenia zawiązało z Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie umowę dotycząca rachunku rozliczeniowego w złotych:


46 8002 0004 0050 5329 2002 0001


Stowarzyszenie uzyskując wpis do ewidencji w Starostwie Piaseczyńskim posiada podmiotowość, którą określa Regulamin dobrowolnego Stowarzyszenia „Człowiek Przyjacielem Człowieka”.

Głównymi celami działalności stowarzyszenia jest:
1. Pamięć o ludziach zasłużonych dla gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Polepszenie życia starszych ludzi poprzez działania i współpracę z podmiotami publicznymi.

Mając głęboką nadzieję na pozytywny odzew, stowarzyszenie z góry serdecznie dziękuje i zobowiązuje się do przekazania informacji drogą elektroniczną o wynikach przedmiotowej akcji i o jej zakończeniu.


Tak jak Zmarły za życia obronił wyryty na pomniku zapis symbolizujący najpiękniejsze cnoty,
tak żyjący niech krzewią pamięć o nich.Autorzy apelu:

1. Edward Paluch – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół – kontynuator dzieła Zmarłego.

2. Wacław Bąk – wieloletni samorządowiec, aktywny społecznik i działacz.

3. Tomasz Młyńczak – były Radny, aktywny społecznik.

4. Ignacy Gołębiowski – były absolwent, były Burmistrz, obecny Radny.